Resum i fotos de l’acte pensions 30/11/2018

El divendres 30 de novembre va tenir lloc l’acte “Negociació de les pensions: Comissió del Pacte de Toledo” a la sala d’actes de la seu de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16), plena de gom a gom de companys i companyes pensionistes o en actiu.

La iniciativa de fer aquest acte va sorgir de les agrupacions de pensionistes de CCOO de Seat, Endesa, Pegaso, Alstom i Nissan, amb el suport de les federacions de pensionistes i de CCOO d’Indústria. Van veure que era necessari informar-nos de primera mà de les negociacions per garantir la revaloració de les pensions amb l’IPC així com de les mesures que assegurin la seva sostenibilitat en el futur.

Aina Vidal, diputada del Congrés i portaveu del grup En Comú Podem a la Comissió del Pacte de Toledo, va fer la intervenció principal. Vidal va explicar amb detall i de manera molt aclaridora els acords adoptats a la Comissió Parlamentària del Pacte de Toledo i va posar en negre sobre blanc la situació de les pensions en aquests moments.

En aquest sentit va explicar que hi ha aspectes regressius de les reformes de pensions que s’han de revocar, recuperant, principalment, la garantia del manteniment del poder adquisitiu amb la revisió anual de l’IPC i l’anul·lació de la clàusula del factor de sostenibilitat, que provocaria una pèrdua important a les noves pensions. Sense oblidar altres aspectes importants com l’eliminació de les desgravacions a la patronal de les cotitzacions a la Seguretat Social o l’aportació de fons des dels pressupostos generals de l’Estat per cobrir el cost de les pensions no contributives, entre d’altres.

Així mateix, va esmentar les dificultats per concretar acords al si de la Comissió del Pacte de Toledo, acords consensuats que es recullen en un conjunt de recomanacions que solament seran obligatòries quan siguin aprovades pel Ple del Parlament i rubricades pel Govern de l’Estat. Aina Vidal també va dir que el Pacte de Toledo és una eina que hem de saber aprofitar per garantir els nostres drets com a pensionistes o futurs pensionistes. Els grups parlamentaris es veuen obligats en els debats interns de la Comissió del Pacte de Toledo a exposar les seves propostes sobre el sistema públic de pensions, de manera que queda molt clar qui aposta per mantenir-lo plenament i qui per retallar-lo.

Va ser un col·loqui ric, moderat per Raúl López, responsable d’Afiliació I de Pensionistes de CCOO d’Indústria, a partir de les preguntes efectuades pels assistents, en el qual també van intervenir Miquel Lluch, secretari general de la Federació de Pensionistes; Ricard Bellera, secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, i Irene Ortiz, coordinadora nacional d’Acció Jove de CCOO de Catalunya. La gran quantitat de preguntes va fer palès l’interès per aquest debat en el si del sindicat i, sobretot, la necessitat d’aprofundir-lo a les empreses per mitjà de les seccions sindicals de CCOO, per reforçar la pressió en les negociacions i garantir el futur del sistema públic de pensions.

Va tancar l’acte, Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya, que va reafirmar les propostes de CCOO en defensa de les pensions, ja exposades al llarg de l’acte. Així mateix, va fer un recordatori de les mobilitzacions efectuades fins ara per CCOO, amb un plantejament sempre unitari, i va afirmar que es mantindran fins que s’assoleixin els objectius.

La defensa de les pensions públiques ha de ser una activitat permanent per als pensionistes i els treballadors i treballadores en actiu, davant dels poders financers que intenten fer-ne un botí. A més, cal tenir en compte que només els pensionistes ja representen més de 9 milions de vots, així que qualsevol partit que faci una proposta regressiva pel que fa a les pensions ha de saber que pagarà un alt cost a les urnes.

CCOO no estalviarà esforços per pressionar i assolir aquests objectius.

 

A continuació teniu un resum de fotografies de l’acte d’avui divendres 30 nov 2018 sobre les pensions, la sala d’actes plena, i molts companys i amics

 

El viernes 30 de noviembre tuvo lugar el acto «Negociación de las pensiones: Comisión del Pacto de Toledo» en la sala de actos de la sede de CCOO de Cataluña (Vía Laietana, 16), llena a rebosar de compañeros y compañeras pensionistas o en activo.

La iniciativa de hacer este acto surgió de las agrupaciones de pensionistas de CCOO de Seat, Endesa, Pegaso, Alstom y Nissan, con el apoyo de las federaciones de pensionistas y de CCOO de Industria. Vieron que era necesario informarnos de primera mano de las negociaciones para garantizar la revalorización de las pensiones con el IPC así como de las medidas que aseguren su sostenibilidad en el futuro.

Aina Vidal, diputada del Congreso y portavoz del grupo En Común Podemos a la Comisión del Pacto de Toledo, hizo la intervención principal. Vidal explicó con detalle y de manera muy esclarecedora los acuerdos adoptados en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo y puso en negro sobre blanco la situación de las pensiones en estos momentos.

En este sentido explicó que hay aspectos regresivos de las reformas de pensiones que deben revocarse, recuperando, principalmente, la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo con la revisión anual del IPC y la anulación de la cláusula del factor de sostenibilidad, que provocaría una pérdida importante en las nuevas pensiones. Sin olvidar otros aspectos importantes como la eliminación de las desgravaciones a la patronal de las cotizaciones a la Seguridad Social o la aportación de fondos desde los presupuestos generales del Estado para cubrir el coste de las pensiones no contributivas, entre otros.

Asimismo, mencionó las dificultades para concretar acuerdos en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, acuerdos consensuados que se recogen en un conjunto de recomendaciones que solamente serán obligatorias cuando sean aprobadas por el Pleno del Parlamento y rubricadas por el Gobierno del Estado. Aina Vidal también dijo que el Pacto de Toledo es una herramienta que debemos saber aprovechar para garantizar nuestros derechos como pensionistas o futuros pensionistas. Los grupos parlamentarios se ven obligados en los debates internos de la Comisión del Pacto de Toledo a exponer sus propuestas sobre el sistema público de pensiones, por lo que queda muy claro quién apuesta para mantenerlo plenamente y quien para recortarlo.

Fue un coloquio rico, moderado por Raúl López, responsable de Afiliación de Pensionistas de CCOO de Industria, a partir de las preguntas efectuadas por los asistentes, en el que también intervinieron Miguel Lluch, secretario general de la Federación de pensionistas; Ricard Bellera, secretario de Trabajo y Economía de CCOO de Cataluña, e Irene Ortiz, coordinadora nacional de Acción Joven de CCOO de Cataluña. La gran cantidad de preguntas hizo patente el interés por este debate en el seno del sindicato y, sobre todo, la necesidad de profundizar a las empresas por medio de las secciones sindicales de CCOO, para reforzar la presión en las negociaciones y garantizar el futuro del sistema público de pensiones.

Cerró el acto, Javier Pacheco, secretario general de CCOO de Cataluña, que reafirmó las propuestas de CCOO en defensa de las pensiones, ya expuestas a lo largo del acto. Asimismo, hizo un recordatorio de las movilizaciones efectuadas hasta ahora por CCOO, con un planteamiento siempre unitario, y afirmó que se mantendrán hasta que se alcancen los objetivos.

La defensa de las pensiones públicas debe ser una actividad permanente para los pensionistas y los trabajadores y trabajadoras en activo, frente a los poderes financieros que intentan hacer un botín. Además, hay que tener en cuenta que sólo los pensionistas ya representan más de 9 millones de votos, así que cualquier partido que haga una propuesta regresiva con respecto a las pensiones debe saber que pagará un alto costo en las urnas.

CCOO no ahorrará esfuerzos para presionar y lograr estos objetivos.