FI DE L’ESTIU, RECUPERAR EL FIL DE LES REIVINDICACIONS

Després del parèntesi de l’estiu hem de reprendre el fil de tots els temes que ens afecten al nostre dia a dia. Tenim el virus Covid-19 condicionant la nostra activitat diària, però això no vol dir que no hàgim d’actuar per defensar els nostres drets; pensions, sanitat, crisis social i econòmica i com tema central nostre, l’acord de Nissan i el seu pla de reindustrialització que afecta especialment a la nostra Agrupació de prejubilats, prejubilades i pensionistes.

L’acord finalment pactat a Nissan, després d’una llarga lluita que ha fet història, ha aconseguit garantir una sortida ordenada de la multinacional, mantenint les factories en producció fins final de l’any 2021.

Aquest termini ha de permetre trobar una alternativa industrial amb un nou soci inversor que permeti mantenir el funcionament de les factories i el teixit d’indústria auxiliar que en depèn. Alhora assegura les condicions econòmiques pels companys i companyes que es prejubilin o siguin baixa de l’empresa.

En aquest període de temps ens caldrà posar atenció a com es desenvolupa la negociació del pla de reindustrialització. Els nostres companys presents a la taula de la Comissió de reindustrialització ens aniran informant de la seva evolució i si és necessari emprendre alguna acció o mobilització per assegurar el seu èxit. També caldrà estar atents als possibles canvis legislatius que poguessin afectar els acords firmats en algun apartat com el de prejubilacions, per incidir amb la nostra acció sindical per garantir el seu respecte.

En l’apartat específic de pensions i prejubilacions, aquestes darreres setmanes ha estat un tema molt present als mitjans de comunicació. Declaracions del Ministre de la Seguretat Social José Luis Escrivà a la Comissió de Seguiment del Pacte de Toledo informant dels plantejaments proposats pel seu Ministeri per actualitzar el Sistema de Pensions. Un d’ells és, la intenció de proposar penalitzar més les pensiones anticipades, que segons com s’arribi a concretar, podria representar un perjudici per a tots i totes els companys i companyes en situació de prejubilació.

Per la part del nostre Sindicat, Carlos Bravo, responsable de la Secretaria de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO, ha presentat el document on s’analitza el funcionament del Sistema de Pensions i es fan propostes de CCOO sobre la seva actualització per garantir-ne el futur.

Podeu veure en el blog de la Secció Sindical de CCOO de Nissan, apartat Pensionistes, l’arxiu del document de CCOO sobre les Pensions presentat a la Comissió del Pacte de Toledo.

Caldrà estar atents a l’evolució de les negociacions per actualitzar el Sistema de Pensions, per defensar les nostres propostes i mobilitzar-nos quan sigui necessari. Ja està prevista una primera acció reivindicativa pel dia 1 d’Octubre, conjunta de CCOO i UGT en l’àmbit estatal, del format de la qual a Barcelona informarem un cop concretada.

Altres qüestions també requeriran la nostra atenció. La situació de la Sanitat, on les retallades efectuades l’han deixat en una situació límit, agreujada pels efectes del virus Covid-19, amb una Assistència Primària totalment desbordada. Requereix una ampliació immediata del personal sanitari i mitjans materials. CCOO intensificarà la pressió sindical per forçar aquestes inversions en Sanitat.

La situació de crisis social i econòmica provocada per la Covid-19 requereix un ampli acord a tots els nivells institucionals per fer-hi front. Garantir-ne les percepcions econòmiques i de salut del conjunt de la població és l’objectiu en què CCOO posarà tot el seu esforç.

                                                                                    

FIN DEL VERANO, RECUPERAR EL HILO DE LAS REIVINDICACIONES

Después del paréntesis del verano hemos de recuperar el hilo de todos los temas que nos afectan en nuestro día a día. Tenemos el Covid-19 condicionando nuestra actividad diaria, pero esto no quiere decir que no tengamos que actuar para defender nuestros derechos: pensiones, sanidad, crisis social y económica y como tema central nuestro, el acuerdo de Nissan y su plan de reindustrialización que afecta especialmente a nuestra Agrupación de prejubilados, prejubiladas y pensionistas.

El acuerdo finalmente pactado en Nissan, después de una larga lucha que ha hecho historia, ha logrado garantizar una salida ordenada de la multinacional, manteniendo las factorías en producción hasta el final del año 2021.

Este plazo ha de permitir encontrar una alternativa industrial con un nuevo socio inversor que permita mantener el funcionamiento de las factorías y el tejido industrial auxiliar que depende de ellas. A la vez asegura las condiciones económicas para los compañeros y compañeras que se prejubilen o sean baja de la empresa.

En este periodo de tiempo será necesario prestar atención a como se desarrolla la negociación del plan de reindustrialización. Nuestros compañeros presentes en la mesa de la Comisión de reindustrialización nos irán informando de su evolución y si es necesario realizar alguna acción o movilización para asegurar su éxito. También será necesario prestar atención a los posibles cambios legislativos que pudieran afectar a los acuerdos firmados en alguno de sus apartados como el de las prejubilaciones, para incidir con nuestra acción sindical para garantizar su respeto.

En el apartado específico de pensiones y prejubilaciones, estas últimas semanas ha sido un tema muy presente en los medios de comunicación. Declaraciones del Ministro de la Seguridad Social José Luis Escrivá en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo informando de los planteamientos propuestos por su Ministerio para actualizar el Sistema de Pensiones. Uno de ellos es la intención de proponer penalizar más las pensiones anticipadas, que según como se llegara a concretar, podría representar un perjuicio para todos y todas los compañeros y compañeras en situación de prejubilación.

Por parte de nuestro Sindicato, Carlos Bravo, responsable de la Secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, ha presentado el documento que analiza el funcionamiento del Sistema de Pensiones y se hacen las propuestas de CCOO para su actualización y garantía de futuro.

Podéis ver en el Blog de la Sección Sindical de CCOO de Nissan, apartado Pensionistas, el archivo del documento de CCOO sobre las Pensiones presentado a la Comisión del Pacto de Toledo.

Sera necesario estar atentos a la evolución de las negociaciones para actualizar el Sistema de Pensiones, para defender nuestras propuestas y movilizarnos cuando sea necesario. Ya está prevista una primera acción reivindicativa para el día 1 de octubre conjunta de CCOO y UGT a nivel estatal, De su formato en Barcelona informaremos una vez concretado.

Otras cuestiones también requerirán nuestra atención. La situación de la Sanidad, con los recortes efectuados la han dejado en una situación límite, agravada por los efectos del Covid-19, con una Asistencia Primaria totalmente desbordada. Requiere una ampliación inmediata del personal sanitario y los medios materiales. CCOO intensificará la presión sindical para forzar estas inversiones en Sanidad.

La situación de crisis social y económica provocada por el Covid-19 requiere de un amplio acuerdo para hacerle frente en todos los niveles institucionales. Garantizar las percepciones económicas y de salud del conjunto de la población es el objetivo en que CCOO volcará todo su esfuerzo.

Agrupación Pensionistas CCOO Nissan, 21 septiembre 2020

8 Septiembre 2020. Comparencia ante la Comision Seguimiento y Evaluacion Acuerdos Pacto de Toledo