Resum de l’assemblea de la plantilla jubilada i prejubilada Nissan 20/6/2023

El dia 20 de juny va tenir lloc l’assemblea de l’agrupació de la plantilla jubilada i prejubilada de Nissan. Cal destacar, sobretot, la massiva presència dels companys i companyes, que van omplir de gom a gom la sala d’actes, fidel reflex del nostre gran desig de reunir-nos després d’un temps sense fer-ho.

Per començar, el company Raúl López ens va recordar a tots els presents, tant als nous com als veterans, que l’agrupació de la plantilla jubilada i prejubilada de Nissan és un vincle d’unió entre el sindicat i els afiliats i afiliades més veterans. A més, va emfatitzar la importància de mantenir-nos units i actius per defensar tot allò que és públic i ens afecta directament.

Tot seguit, el company Roberto Pacheco ens va posar al dia sobre els avenços en el procés de reindustrialització de Nissan mitjançant el Hub i Silence. Ja hi ha diversos companys i companyes de l’antiga Nissan treballant-hi, i volem recordar-los que compten amb tot el nostre suport i reconeixement, tant ara com en el futur.

El nostre secretari general de CCOO d’Indústria, Antonio Hernández, va prendre la paraula i va fer un ampli repàs del recent acord de pensions i va ressaltar la gran importància de les pròximes eleccions i del nostre vot. També ens va recordar que la lluita continua, encara més forta en la situació actual que afrontem els companys i companyes presents en aquesta assemblea. Com ens va dir: “Les pensions són el vostre salari i heu de seguir lluitant per elles”.

Miguel Ángel Boiza i Daniel Pindado es van encarregar d’explicar-nos detalls més propers al col·lectiu de prejubilats i prejubilades més recents de Nissan. En primer lloc, ens van informar dels pros i dels molts contres de sol·licitar l’ajuda per a majors de 52 anys, dirigida principalment a les persones en risc d’exclusió per falta d’ingressos. En segon lloc, van desenvolupar el concepte de mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI), una nova forma de cotització que afecta directament aquells companys i companyes que encara no es troben en situació de jubilació i tenen un conveni especial amb la Seguretat Social, el qual es veuria incrementat amb aquest import. Es va indicar que es contactarà amb Nissan en relació amb la seva responsabilitat sobre aquest concepte.

A més, es va abordar l’assumpte dels beneficis socials corresponents als prejubilats i prejubilades de Nissan, i la possible discriminació per part de l’empresa en els detalls d’aquests beneficis, com en el cas dels recanvis per a vehicles propis de Nissan. Es transmetrà aquest assumpte a la direcció de Nissan perquè hi apliqui una solució.

Es va obrir un torn de paraula en què els companys i companyes van poder expressar lliurement les seves opinions i aportacions, la qual cosa va resultar enriquidora, i va recordar el caràcter sempre assembleari de CCOO.

El tram final va ser el més emotiu: es va lliurar un obsequi consistent en un pin de plata de CCOO com a reconeixement als companys i companyes més veterans, que porten 25 anys d’afiliació al sindicat.

Finalment, vam gaudir d’un petit aperitiu i de la camaraderia i la fraternitat després de molt de temps sense reunir-nos.

En definitiva, va ser una assemblea molt profitosa i enriquidora que ens anima a realitzar més activitats en el futur per no perdre aquest vincle d’unió que se’ns reconeix a CCOO.

Us deixem en el document adjunt una informació recent que considerem que pot ser del vostre interès de Nissan sobre Can Sala.

Fes click a la imatge.

Resumen de la asamblea de la plantilla jubilada y prejubilada Nissan 20/6/2023

El día 20 de junio tuvo lugar la asamblea de la agrupación de la plantilla jubilada y prejubilada de Nissan. Cabe destacar, sobre todo, la masiva presencia de los compañeros y compañeras, que llenaron la sala de actos, fiel reflejo de nuestro gran deseo de reunirnos después de un tiempo sin hacerlo.

Para empezar, el compañero Raúl López nos recordó a todos los presentes, tanto a los nuevos como a los veteranos, que la agrupación de la plantilla jubilada y prejubilada de Nissan es un vínculo de unión entre el sindicato y los afiliados y afiliadas más veteranos. Además, enfatizó la importancia de mantenernos unidos y activos para defender todo aquello que es público y nos afecta directamente.

Acto seguido, el compañero Roberto Pacheco nos puso al día sobre los avances en el proceso de reindustrialización de Nissan mediante el Hub y Silence. Ya hay varios compañeros y compañeras de la antigua Nissan trabajando en ellos, y queremos recordarles que cuentan con todo nuestro apoyo y reconocimiento, tanto ahora como en el futuro.

Nuestro secretario general de CCOO de Industria, Antonio Hernández, tomó la palabra e hizo un amplio repaso del reciente acuerdo de pensiones y resaltó la gran importancia de las próximas elecciones y de nuestro voto. También nos recordó que la lucha continúa, aún más fuerte en la situación actual que afrontamos los compañeros y compañeras presentes en esta asamblea. Como nos dijo: «Las pensiones son vuestro salario y tenéis que seguir luchando por ellas».

Miguel Ángel Boiza y Daniel Pindado se encargaron de explicarnos detalles más cercanos al colectivo de prejubilados y prejubiladas más recientes de Nissan. En primer lugar, nos informaron de los pros y de los muchos contras de solicitar la ayuda para mayores de 52 años, dirigida principalmente a las personas en riesgo de exclusión por falta de ingresos. En segundo lugar, desarrollaron el concepto de mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), una nueva forma de cotización que afecta directamente a aquellos compañeros y compañeras que aún no se encuentran en situación de jubilación y tienen un convenio especial con la Seguridad Social, el cual se vería incrementado con este importe. Se indicó que se contactará con Nissan en relación con su responsabilidad sobre este concepto.

Además, se abordó el asunto de los beneficios sociales correspondientes a los prejubilados y prejubiladas de Nissan, y la posible discriminación por parte de la empresa en los detalles de estos beneficios, como en el caso de los recambios para vehículos propios de Nissan. Se transmitirá este asunto a la dirección de Nissan para que aplique una solución.

Se abrió un turno de palabra en el que los compañeros y compañeras pudieron expresar libremente sus opiniones y aportaciones, lo que resultó enriquecedor, y recordó el carácter siempre asambleario de CCOO.

El tramo final fue el más emotivo: se entregó un obsequio consistente en un pin de plata de CCOO como reconocimiento a los compañeros y compañeras más veteranos, que llevan 25 años de afiliación al sindicato.

Finalmente, disfrutamos de un pequeño aperitivo y de la camaradería y la fraternidad después de mucho tiempo sin reunirnos.

En definitiva, fue una asamblea muy provechosa y enriquecedora que nos anima a realizar más actividades en el futuro para no perder ese vínculo de unión que se nos reconoce a CCOO.

Os dejamos en el documento adjunto una información reciente que consideramos que puede ser de vuestro interés de Nissan sobre Can Sala.

Pincha en la imagen.